Biuletyn Informacji Publicznej Polskiego Związku Żeglarskiego

 

Podstawowe informacje

Władze

Dokumenty

Do pobrania

 
 

Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego

Najwyższa władza Związku.

Sejmiki zwoływane są przez Zarząd i mogą być sprawozdawczo-wyborcze, sprawozdawcze lub nadzwyczajne.
Sejmiki sprawozdawczo-wyborcze zwoływane są, co 4 lata, w latach następnych po letnich igrzyskach olimpijskich, nie później niż przed końcem kwietnia. Sejmiki sprawozdawcze są zwoływane w latach, w których nie obraduje Sejmik sprawozdawczo-wyborczy, nie później niż przed końcem kwietnia. Sejmik nadzwyczajny może odbywać się w dowolnym czasie i zwoływany jest na podstawie: uchwały poprzedniego Sejmiku, uchwały Zarządu, wniosku Komisji Rewizyjnej lub wniosku zgłoszonego na piśmie, przez co najmniej 1/5 delegatów. Tryb i sposób obradowania Sejmików PZŻ określa Regulamin obrad Sejmiku PZŻ.

 

W Sejmikach biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych Związku wybrani na Sejmik sprawozdawczo-wyborczy w tajnych wyborach na okręgowych walnych zgromadzeniach wyborczych członków zwyczajnych i związkowym walnym zgromadzeniu wyborczym członków zwyczajnych;
 2. z głosem doradczym: przedstawiciele członków wspierających; członkowie władz Związku i członkowie honorowi, goście zaproszeni przez Sejmik lub przez Zarząd.

Do kompetencji Sejmiku należy w szczególności:

 1. uchwalanie na okres kadencji generalnych kierunków działalności Związku;
 2. coroczne rozpatrywanie i przyjmowanie, sporządzanych przez Zarząd sprawozdań z działalności Zarządu i Związku oraz sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta;
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie za okres kadencji sprawozdań władz Związku oraz ocenianie działalności tych władz jako całości lub poszczególnych ich członków;
 4. podejmowanie - po rozpatrzeniu sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej - uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
 5. określanie na okres kadencji liczby członków poszczególnych władz Związku, w granicach określonych w Statucie;
 6. ustalanie pionów Związku oraz określanie zakresu ich działania;
 7. wybór prezesa Związku oraz poszczególnych członków Zarządu;
 8. wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Związkowego;
 9. wybór członków Komisji Statutowej;
 10. uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał w sprawie jego zmiany;
 11. nadawanie godności członka honorowego Związku;
 12. ustanawianie odznaczeń i odznak związkowych oraz uchwalanie regulaminów ich nadawania;
 13. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 14. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Związku;
 15. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 16. podejmowania - na podstawie orzeczenia Sądu Związkowego - uchwał w sprawach wykluczenia z grona członków Związku w przypadkach określonych w § 14 pkt 4 Statutu PZŻ;
 17. uchwalanie regulaminu wyboru delegatów na Sejmik;
 18. uchwalanie regulaminów władz Związku;
 19. uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego Związku;
 20. uchwalanie regulaminu Komisji Statutowej;
 21. podejmowanie uchwał określających w sposób generalny zakres uprawnień Zarządu do dysponowania majątkiem Związku;
 22. podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych władz Związku;
 23. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych przez władze i członków Związku oraz delegatów na Sejmik.

  POWRÓT

 

Redakcja: 2018 Biuletyn Informacji Publicznej - Polskiego Związku Żeglarskiego, Biuro PZŻ